Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

HelloŐsz 2022 Nyereményjáték

FOTÓZZ, FB KOMMENTBEN KÜLDD EL ÉS CSERÉBE EGY ERGOBAG MATRICA SZETTEL AJÁNDÉKOZUNK MEG

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE
1.1 A  JÁTÉK szervezője a  Zania Kft. (a továbbiakban: ”Szervező”).

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
A játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
A Játékos játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama:2022. 09.02. –  2022.09.10. 24:00 

NYEREMÉNY: Minden Játékosnak egy ergobag Matrica készletet küldünk ( előzetes egyeztetés után).
A Szervező fenntartja a jogot, hogy amelyik termékből időközben készletprobléma jelentkezik, úgy másik ergobag Matrica készletet küld.

A nyeremény pénzre nem váltható.

A JÁTÉK MENETE:

A játék kiírása alatti időszakban FACEBOOK KOMMENTBEN kell egy olyan képet küldeni, amin a gyermek egy ergobag iskolatáskát visel.

Facebook: @ergonomikusiskolataska

A játék Facebook felületeken zajlik. 

A játékosok felhasználóként egy képpel tudnak nevezni.

4. Nyeremények, nyertesek

A Játék során MINDEN résztvevő számára a 3. pontban részletezett nyeremény kerül elküldésre.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható..

A résztvevő nem jogosult a nyeremény átvételére,:
ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
ha az értesítő levélre 5 munkanapon belül nem válaszol;
ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 

5. Nyertesek értesítése

A Játékosnak a nyeremény kézbesítése miatt el kell küldeni nevét, szállítási címét a zaniakft@yahoo.com címre.

6. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének lebonyolításban a ZANIA KFT vesz részt, oly módon, hogy a nyertes által megadott adatok alapján elküldi a nyereményt.

A nyertes számára a 3. pontban szereplő játék kerül kipostázásra.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás

A Játékban való részvétel és a Pályázat során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Az adatkezelés jogalapja a Pályázó önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Pályázatban való részvétellel a jelen Pályázati Feltétel elfogadásával egyidejűleg megtörténik. Azáltal, hogy a Pályázó részt vesz a Pályázatban önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

 

Kezelt adat típusa: NéV

 Adatkezelés célja: ▪ Pályázó azonosítása ▪ Pályázatban való részvétel ▪ Nyeremény kézbesítése ▪ Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Pályázattal és a nyereményekkel kapcsolatban Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás Adatkezelés időtartama: Játék lezárulásától számított 5 év

 A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a játékban,

hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

Feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja.

A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a játék szellemével ellentétesen vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot az Instagram, vagy Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Instagram or Facebook